Gebruiksvoorwaarden City App Tour

De Diensten CityAppTour.com worden bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden. Aan het gebruik van de Diensten en Digitale producten zijn Gebruiksvoorwaarden verbonden. Om de Diensten en Digitale producten te gebruiken, dient akkoord gegaan te worden met deze voorwaarden. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Aanbieder schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1 - Definities
● Aanbieder: CityAppTour.com geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87895013.
● AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
● App: De mobiele applicatie voor het doen van digitale stadstours door Aanbieder.
● Beheerder: Een Gebruiker met beheerdersrechten die door de Aanbieder is benoemd tot Beheerder van het Beheerdersportaal, door middel van een eigen account.
● Beheerdersportaal: De dashboardomgeving van de Aanbieder waar alle instellingen en statistieken beheerd kunnen worden door Beheerder(s).
● Diensten: Aanbieder levert een mobiele applicatie om digitale stadstours te doen, bij wijze van Software-as-a-Service, nader gespecificeerd in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden.
● Digitaal producten: De stadstour met digitale gids welke worden uitgevoerd middels een mobiele applicatie.
● Derden: Anderen dan Aanbieder, Afnemer en Gebruikers.
● Eindgebruiker: de feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt en/of is ingelogd als Gebruiker van de Diensten.
● Gebruiker(s): De feitelijke (natuurlijk) persoon die van de Diensten gebruik maakt. Dit is zowel een Eindgebruiker als een Beheerder,
● Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
● Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Aanbieder en Afnemer met betrekking tot afnemen van de Diensten (aankoopbevestiging).
● Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail, of via de Diensten, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

Artikel 2 - Omschrijving van de Diensten en Digitale producten

 1. De Diensten en Digitale producten van Aanbieder:
  ▪ Een App om digitale stadstours te doen
 2. De Digitale producten van Aanbieder:
  ▪ De inhoud van de digitale stadstours
 3. De Diensten worden gezamenlijk of afzonderlijk in opdracht van Eindgebruiker geleverd door Aanbieder.

Artikel 3 - Gebruik

 1. Eindgebruiker kan de App gratis downloaden uit de Google Play Store, Apple Appstore en Windows Marketplace.
 2. Nadat de Eindgebruiker de App heeft gedownload, dient de Eindgebruiker zich te registreren via de App of in te loggen met de inloggegevens.
 3. De aangekochte digitale stadstours via de website van Aanbieder of aankopen via partners kunnen worden aangeroepen via een QR code of link in de aankoopbevestiging. De aankopen via de App kunnen direct gebruikt worden.
 4. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Eindgebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
 5. Aanbieder verstrekt aan Eindgebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht voor de mobiele applicatie.
 6. Het is niet toegestaan door Afnemer en Eindgebruiker de Diensten in licentie te geven of beschikbaar te stellen aan Derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins.
 7. Het staat Eindgebruiker vrij om de Diensten te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze Gebruiksvoorwaarden en de wet.
 8. Het gebruiksrecht voor de Digitale product eindigt:
  ▪ doordat de Onderliggende Overeenkomst eindigt;
  ▪ 24 uur uur na het activeren van het Digitale product uiterlijk 30 dagen na aankoop product.
 9. Het gebruiksrecht voor de Diensten eindigt:
  ▪ doordat de Onderliggende Overeenkomst eindigt;
  ▪ door een Schriftelijk bericht van Gebruiker aan de Beheerder, dat Gebruiker niet langer gebruik wil maken van de Diensten;
  ▪ door het deactiveren, dan wel verwijderen van de account van Gebruiker door Gebruiker;
  ▪ door het deactiveren, dan wel verwijderen van de account van Gebruiker door Aanbieder; en
  ▪ doordat Gebruiker niet langer verbonden is aan Aanbieder.

Artikel 4 - Registratie

 1. Eindgebruiker registreert zich op de website en/of mobiele applicatie van Aanbieder.
 2. Eindgebruiker is na de registratie zelf verantwoordelijk voor het verdere instellen en ingebruikname van de Diensten.
 3. Aanbieder mag ervan uitgaan dat wanneer er van de Diensten gebruik wordt gemaakt, deze handelingen geschieden door de Eindgebruiker die zich heeft geregistreerd.
 4. Eindgebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico komen. Eindgebruiker wordt aangeraden zijn inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien Eindgebruiker zijn inloggegevens afgeeft aan Derden, staat Eindgebruiker geheel in voor de eventuele gevolgen daarvan.
 5. Indien Eindgebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Eindgebruiker zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Aanbieder daarvan in kennis te stellen, zodat Aanbieder gepaste maatregelen kan nemen.
 6. Aanbieder kan bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden door Eindgebruiker de account van Eindgebruiker deactiveren, dan wel verwijderen.
 7. Ter gelegenheid van het (be)eindigen van een gebruiksrecht, wordt de account van Eindgebruiker verwijderd. Vanaf dat moment is er voor Eindgebruiker geen toegang meer tot de Diensten. Gegevens van Eindgebruikers zullen uiterlijk na een termijn van 12 maanden na beëindiging vernietigd worden door Aanbieder.

Artikel 5 - Gebruiksregels

 1. Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Diensten van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. In het bijzonder is het verboden de Diensten te gebruiken voor het verspreiden van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving. Tevens is het nadrukkelijk niet toegestaan de inloggegevens van accounts of downloadcodes voor bestanden te publiceren. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit laatste verbod niet voor collega’s.
 3. Indien Aanbieder of Beheerder constateert dat een Eindgebruiker de bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Aanbieder of Beheerder deze Eindgebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing mag Aanbieder of Beheerder zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Aanbieder zonder waarschuwing ingrijpen.
 4. Indien naar het oordeel van Aanbieder hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Aanbieder, Eindgebruikers of Derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Aanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 6. Aanbieder kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Eindgebruiker verhalen. Eindgebruiker vrijwaart Aanbieder van alle aanspraken van Derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 6 - Intellectueel eigendom
De Diensten, de bijbehorende applicatie alsmede alle informatie, vertalingen, handelsnaam, logo’s en afbeeldingen op de website(s) met betrekking tot CAT «CompanyShortName», is het intellectueel eigendom van Aanbieder. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Aanbieder, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 7 - Geheimhouding

 1. Aanbieder en Eindgebruikers zullen informatie die zij door gebruikmaking van de Diensten aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
 2. Aanbieder zal geen kennisnemen van privégegevens die Eindgebruiker opslaat en/of verspreidt via de Diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Aanbieder daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Aanbieder zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 8 - Privacy en beveiliging

 1. De Diensten verwerken persoonsgegevens. De te verwerken persoonsgegevens vallen onder de AVG. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de privacy- en cookieverklaring van de Diensten die te vinden is op de website https://cityapptour.com/privacy/.
 2. Aanbieder zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Aanbieder bevinden.
 3. Aanbieder heeft afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens en de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De persoonsgegevens zullen in overeenstemming met deze verwerkersovereenkomst worden verwerkt.
 4. Indien Eindgebruiker bijvoorbeeld op grond van de AVG persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Aanbieder dient in te zien, te wijzigen of verwijderen, zal Aanbieder daarin redelijkerwijs volledig meewerken.
 5. CAT.com«CompanyShortName» kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens van Eindgebruikers door die applicaties en/of websites. De privacyregels van die betreffende applicaties en/of websites zijn van toepassing.

Artikel 9 - Toegang en gebruik

 1. CAT biedt enkel en alleen het gebruik van de CAT App aan. CAT heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten van eventuele adverteerders op de App.
 2. Alle weergegeven (vertaalde) informatie , video's, afbeeldingen en getallen op de CAT.com App zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Eindgebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CAT.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Eindgebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de CAT «CompanyShortName» App tijdig worden verstrekt aan CAT «CompanyShortName».
 4. CAT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat CAT.com is uitgegaan van door de Eindgebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CAT bekend was.

Artikel 10 - Ondersteuning en onderhoud

 1. Aanbieder spant zich in de Diensten doorlopend beschikbaar te houden.
 2. Aanbieder zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of e-mail (of andere aan Eindgebruiker bekend gemaakte kanalen). Aanbieder doet echter geen garanties dat alle door Eindgebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.
 3. Aanbieder onderhoudt de Diensten actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Aanbieder dit uitvoeren als het gebruik van de Dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 4. Aanbieder mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Aanbieder zelf welke aanpassingen doorgevoerd zal worden.

Artikel 11 - Garanties en aansprakelijkheid

 1. Aanbieder doet er alles aan om de Diensten ongestoord en foutloos te laten functioneren, echter kunnen er geen garanties gegeven worden. Aanbieder zal zich inspannen om gemelde gebreken aan de Dienst zo snel mogelijk te (laten) onderzoeken en te (laten) herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen. Aanbieder mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update.
 2. Eindgebruiker is zich ervan bewust dat de Dienst afhankelijk is van een stabiele internetverbinding op de locatie waar Eindgebruiker de Diensten wenst te gebruiken. Aanbieder kan geen invloed uitoefenen op de internetverbinding, netwerk en apparatuur van Eindgebruiker. Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden van deze internetverbinding, netwerk en apparatuur.
 3. Accounts van Gebruikers in de Diensten worden voor eigen risico gebruikt. Aanbieder is niet aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen van het gebruik, bevoegd of onbevoegd, dat wordt gemaakt van de account en/of wachtwoord.
 4. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gegenereerde en gedeelde content door Eindgebruikers bij het gebruik van de Diensten, met inbegrip van de mededelingen in gekoppelde sociale media accounts.
 5. Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, wijzigingen, updates van en voor koppelingen in websites en diensten van Derden. Aanbieder biedt de koppelingen en toegang tot websites en diensten van Derden slechts aan voor het gemak van Eindgebruiker.
 6. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Aanbieder niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de Diensten (inclusief het verlies van gegevens), beperkt tot het bedrag dat Afnemer heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis, voor zover dwingend recht niet anders bepaalt.
 7. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Eindgebruiker de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Aanbieder
 8. Aanbieder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. In geval van overmacht is Aanbieder nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Eindgebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 12 - Vergoeding voor de Diensten
Aan het gebruik van de Digitale Producten is een vergoeding verbonden en zal worden gespecificeerd in de Onderliggende Overeenkomst.

Artikel 13 - Duur en wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

 1. De Gebruiksvoorwaarden gelden zolang Eindgebruiker gebruik maakt van de Diensten.
 2. De Gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder gewenst moment gewijzigd worden door Aanbieder. Aanbieder zal de wijzigingen of aanvullingen aankondigen zodat Afnemer en Eindgebruikers er kennis van kunnen nemen.
 3. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 14 - Overige bepalingen

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Diensten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Aanbieder gevestigd is.
 3. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Aanbieder wordt geacht juist te zijn, tenzij Eindgebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.
 4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan.
 5. Aanbieder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die Aanbieder of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.