Algemene voorwaarden City App Tour B.V.

Besloten Vennootschap City App Tour B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87895013 en is gevestigd aan Kosterij 5 A Kamer 2 (1721 PN) te BROEK OP LANGEDIJK.
BTW nummer: NL864440261B01
Bank: NL06ABNA0115623094

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod via de Website en Applicatie van Verkoper aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop en levering van Producten en Diensten die door Koper gekocht zijn van City App Tour.
 7. Producten: De Producten die door City App Tour worden aangeboden zijn stadstours met een digitale gids welke worden uitgevoerd middels een mobiele applicatie.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: City App Tour.
 9. Applicatie: De mobiele applicatie van City App Tour, waarmee Koper toegang heeft tot de Producten en Diensten die Koper heeft aangeschaft via de website of rechtstreeks middels de Applicatie.
 10. Website: De Website die City App Tour gebruikt is: cityapptour.com
 11. Diensten: City App Tour levert een mobiele applicatie om digitale stadstours te doen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van City App Tour en iedere Overeenkomst tussen City App Tour en een Koper en op elk Product dat door City App Tour wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal City App Tour aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van City App Tour zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met City App Tour is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door City App Tour gedane aanbiedingen via de Website en de Applicatie zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. City App Tour is slechts aan het Aanbod gebonden indien de Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft City App Tour het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor City App Tour gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen City App Tour niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van City App Tour heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door City App Tour gedaan worden via de Website en de Applicatie.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met City App Tour, zal City App Tour de Overeenkomst met Koper per e-mail bevestigen.
 4. City App Tour is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Op een Koper zijnde een Consument is een herroepingstermijn van 14 dagen van toepassing. Voor Koper zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten vanaf het moment dat het product is geactiveerd door Koper middels de applicatie, indien Koper zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
City App Tour zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Artikel 6 - Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de betaling niet tijdig is ontvangen door City App Tour of er door andere omstandigheden buiten de macht van City App Tour enige vertraging ontstaat, heeft City App Tour recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient City App Tour schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Bij aankoop via de Website krijgt Koper na betaling van de Producten middels de Applicatie toegang tot de Producten die gekocht zijn. Koper ontvangt een e-mail met een QR-Code en link naar de applicatie.
 3. Bij aankoop via de Applicatie zijn na betaling van de Producten, de Producten zichtbaar en toegankelijk voor Koper in de Applicatie.
 4. Na aankoop dienen de Producten binnen 30 dagen geactiveerd te worden door Koper.
 5. Nadat de Koper de Producten heeft geactiveerd kan de Koper gedurende 24 uur gebruik maken van de Producten.
 6. Updates en nieuwe versies van de Producten vallen niet onder de Overeenkomst en dienen apart aangeschaft te worden.

Artikel 7 - Prijzen
De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 8 - Betaling
Betaling dient bij vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

Artikel 9 - Ontbinding
City App Tour is bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door City App Tour leidt tot aansprakelijkheid van City App Tour jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat is opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 11 - Reclamatie

 1. Koper heeft geen recht op reclamatie van de Producten tenzij de Koper vanwege een oorzaak aan de zijde van Verkoper geen gebruik kan maken van de Applicatie op enig moment gedurende 30 dagen na aankoop Producten en Koper dit onomstotelijk kan aantonen.
 2. De reclamatie moet door Koper binnen 24 uur nadat Koper heeft vastgesteld dat hij/zij geen gebruik kan maken van de Applicatie bij Verkoper gemeld te worden per E-mail en voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil City App Tour de reclamatie in behandeling kunnen nemen. Reclamaties kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Reclamatie”.

Artikel 12 - Overmacht
City App Tour is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13 - Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van City App Tour en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil City App Tour de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. City App Tour zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen City App Tour en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. City App Tour heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen City App Tour en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.